|

Wyniki rekrutacji do klas pierwszych

LISTA KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH i NIEZAKWALIFIKOWANYCH

Zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 § 11baa: w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022 wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów, o których mowa w art. 158 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, podaje się do publicznej wiadomości także na stronach internetowych tych jednostek.”

Wobec powyższego zamieszczamy w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych wyniki postępowania rekrutacyjnego.

Listy są także wywieszone w siedzibie szkoły na drzwiach wejściowych.
Zapraszamy do zapoznania się z nimi!

Informujemy również o konieczności złożenia w dniach 15 kwietnia – 30 kwietnia 2021 r. oświadczenia – potwierdzenia przez rodzica kandydata woli przyjęcia do szkoły dzieci zakwalifikowanych.

Niezłożenie w/w deklaracji we wskazanym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w oddziale klasowym w szkole.

Druk dostępny jest na stronie szkoły w zakładce ORGANIZACJA – REKRUTACJA 2021.

Z uwagi na sytuację epidemiologiczną prosimy o składanie oświadczeń drogą elektroniczną na adres sekretariat@podkowa-szkola.pl lub do wyznaczonej skrzynki, która znajduje się w siedzibie szkoły przy głównym wejściu.

Wyniki rekrutacji uczniów do klas pierwszych w roku szkolnym 2021/22