|

Procedury COVID-19 po otwarciu szkoły

W związku z otwarciem Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Warszawy w Podkowie Leśnej podczas pandemii COVID- 19 wprowadza się następujące  procedury obowiązujące od 25 maja 2020 r.

 

I.PROCEDURA PRZYPROWADZENIA I ODBIERANIA DZIECKA

 1. Rodzice przyprowadzający/odbierający dzieci do/z szkoły mają obowiązek zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników podmiotu jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący min.2 metry .
 2. Wchodząc do szkoły opiekunowie bezwzględnie muszą dezynfekować ręce (środki do dezynfekcji zostaną udostępnione przy wejściu w widocznym miejscu, niedostępnym dla dzieci). Rodzice będąc w budynku szkoły mają obowiązek zasłaniania ust i nosa.
 3. Rodzice mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do przestrzeni wspólnej szkoły lub wyznaczonego obszaru „strefy rodzica” z zachowaniem zasady – jeden rodzic z dzieckiem lub w odstępie 2 m od kolejnego rodzica z dzieckiem (maksymalnie 3 rodziców z dziećmi w przestrzeni wspólnej szkoły). Pozostali rodzice czekają przed wejściem głównym do szkoły zachowując odpowiednią odległość.
 4. Rodzice mogą korzystać tylko ze „strefy rodzica”.
 5. Dzieci do szkoły przeprowadzane są przez osoby zdrowe.
 6. Zaleca się, aby do szkoły nie przychodziły osoby powyżej 60 roku życia.

7.Rodzice przyprowadzają dzieci zdrowe, bez oznak chorobowych takich jak: kaszel, katar (w tym alergiczny), gorączka powyżej 37oC, wymioty, biegunka itp.

 1. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek objawów chorobowych dziecko nie zostanie przyjęte do szkoły.

9.Rodzicom nie wolno przyprowadzać dzieci do szkoły, jeśli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych.

 1. Dzieci do placówki nie zabierają żadnych zabawek.

11.Na terenie szkoły  nie mogą przebywać żadne  nieupoważnione osoby .

 1. Rodzice zobowiązani są kształtować u dzieci właściwe nawyki higieniczne: unikać dotykania ust, oczu, nosa, nie podawać ręki na powitanie, kichać w zgięty łokieć, często i dokładnie myć ręce wodą z mydłem.
 2. Rodzice zobowiązani są do podania aktualnego numeru telefonu w celu niezwłocznego powiadomienia rodzica w przypadku niepokojących objawów chorobowych u dziecka .

 

 1. PROCEDURA OPIEKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. BOHATERÓW WARSZAWY W PODKOWIE LEŚNEJ PODCZAS PANDEMII COVID-19
 2. W grupie może przebywać maksymalnie 12 dzieci oraz jeden  nauczyciel.
 3. Z sali zostają usunięte wszystkie pluszowe zabawki/ dywany/ przedmioty trudne w codziennej dezynfekcji .
 4. Salę należy wietrzyć przynajmniej raz na godzinę.
 5. W sali gimnastycznej mogą przebywać dwie grupy uczniów. Po każdych zajęciach używany sprzęt sportowy oraz podłoga będą myte lub dezynfekowane.
 6. Osoby pracujące z dziećmi mają zachowywać dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni podmiotu wynoszący min.1,5 m.
 7. Należy dokumentować w specjalnie przygotowanym protokole wszelkie prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymania czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych, poręczy, klamek , powierzchni płaskich, stołów , zabawek ,włączników itd. Czynności te  mają być wykonywane tak, aby dzieci nie wdychały oparów środków służących do dezynfekcji.
 8. Zaleca się przebywanie na wyznaczonym placu zabaw należącym do szkoły z uwzględnieniem zachowania maksymalnej odległości .

7.Sprzęt na placu zabaw powinien być regularnie czyszczony z użyciem detergentu.

 1. Nie organizuje się obecnie żadnych wyjść grupowych poza teren szkoły.

10.W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych z których korzystają pracownicy obsługi   zostają powieszone instrukcje prawidłowego mycia rąk, dezynfekcji rąk, prawidłowego zdejmowania maseczki oraz prawidłowego zdejmowania rękawiczek .

 1. W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych dla dzieci zostają powieszone instrukcje obrazkowe, wskazujące właściwe nawyki higieniczne.

 

III. PROCEDURA PROWADZENIA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. BOHATERÓW WARSZAWY W PODKOWIE LEŚNEJ PODCZAS PANDEMII COVID-19

 1. W grupie może przebywać do 12 uczniów.
 2. W sali odległości pomiędzy stanowiskami dla uczniów powinny wynosić min. 1,5 m (1 uczeń – 1 ławka szkolna).
 3. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce.
 4. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
 5. W sali gimnastycznej mogą przebywać dwie grupy uczniów. Po każdych zajęciach używany sprzęt sportowy oraz podłoga będą myte lub dezynfekowane.
 6. Należy wietrzyć sale co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
 7. Nauczyciel organizuje przerwy dla swojej grupy, w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż po 45 minutach. Grupa spędza przerwy pod nadzorem nauczyciela.
 8. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.

 

 1. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU PODEJRZENIA CHOROBY ZAKAŹNEJ U DZIECKA LUB PERSONELU SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. BOHATERÓW WARSZAWY W PODKOWIE LEŚNEJ

1.Do szkoły mogą przychodzić  jedynie zdrowe osoby .

2.W przypadku  zaobserwowania niepokojących objawów chorobowych pracownik nie powinien przychodzić do pracy. Powinien pozostać w domu, zawiadomić dyrektor placówki  i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno- epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszającego się stanu zdrowia zadzwonić pod numery 999 lub 112.

 1. W przypadku zaobserwowania niepokojących objawów chorobowych u dziecka , rodzic bezwzględnie nie powinien przyprowadzać dziecka do placówki. Powinien pozostać w domu ,zawiadomić dyrektora placówki i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno- epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym a w razie pogarszającego się stanu zdrowia zadzwonić pod numery 999 lub 112.

4.W szkole zostało przygotowane pomieszczenie (na co dzień  sala dydaktyczna mająca odrębne wejście ewakuacyjne) służące do odizolowania dziecka u którego zaobserwowano oznaki chorobowe. Pomieszczenie to wyposażone jest w środki ochrony osobistej oraz środki do dezynfekcji.

 1. W pomieszczeniu tzw. izolatorium będzie przebywało dziecko z podejrzanymi objawami wraz z wyznaczonym pracownikiem personelu szkoły do czasu przyjazdu rodzica bądź opiekuna.

6.Rodzice/opiekunowie po poinformowaniu przez dyrektora o zaistniałej sytuacji  zobowiązani są do jak najszybszego odbioru dziecka ze szkoły oraz poinformowaniu stacji  sanitarno- epidemiologicznej.

 1. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem, dyrektor niezwłocznie odsuwa go od pracy, powiadamia stacje sanitarno- epidemiologiczną i stosuje się do wydawanych instrukcji i poleceń.
 2. W przypadku ryzyka zakażenia pracownika personelu szkoły bądź dziecka należy odizolować teren szkoły, poddać go gruntownemu sprzątaniu oraz dezynfekcji.
 3. Jeżeli wystąpiło jakiekolwiek ryzyko zakażenia koronawirusem zostaje wstrzymane przyjmowanie kolejnych grup dzieci.
 4. Dalsze czynności zostają ustalone po kontakcie z pracownikami stacji sanitarno- epidemiologicznej.

 

ZAPOZNAJ SIĘ TEŻ Z PROCEDURAMI KONSULTACJI

Procedury – konsultacje>>>