|

Konkurs na hasło promujące szkołę

Cele Konkursu

 1. Promowanie pozytywnego wizerunku szkoły;
 2. Promowanie aktywności i kreatywności uczniów;
 3. Inspirowanie uczniów do niekonwencjonalnych działań edukacyjnych i wychowawczych.

Regulamin konkursu:

 1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Warszawy w Podkowie Leśnej.
 2. W konkursie mogą brać udział wyłącznie uczniowie Szkoły Podstawowej w Podkowie Leśnej.
 3. Do konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie hasła autorstwa uczestnika, nienaruszające praw autorskich osób trzecich, nigdzie poprzednio niepublikowane.
 4. Prace konkursowe uczniowie przekazują wychowawcy klasy.
 5. Do każdej pracy powinna być załączona informacja zawierająca następujące dane: imię i nazwisko, klasa.
 6. Oceny prac dokonuje jury powołane przez organizatorów.
 7. Decyzje jury są ostateczne i wiążące dla wszystkich uczestników.
 8. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone oficjalnie na forum szkoły w drugim tygodniu marca 2020 z podaniem ich na stronie internetowej szkoły, na Facebooku oraz na tablicy ogłoszeniowej wewnątrz szkoły.
 9. Przystępując do konkursu uczestnik akceptuje niniejszy regulamin oraz zapewnia, że posiada pełnię praw autorskich do zgłoszonej pracy, nie narusza praw autorskich osób trzecich.
 10. Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania zgłoszonych na konkurs materiałów z podaniem nazwiska ich
 11. Zgłoszone na konkurs materiały przechodzą do dyspozycji Szkoły Podstawowej w Podkowie Leśnej, a zgłaszając dzieło do konkursu, twórca wyraża zgodę na jego publikowanie przez ww. szkołę.
 12. Materiały należy składać do dnia 28 lutego 2020.