Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) oraz wejściem w życie ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2019 poz.1781) informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Warszawy ul. Jana Pawła II 20 05-807 Podkowa Leśna;
2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych Pana Aleksandra Jaszczołta. Kontakt z naszym inspektorem ochrony danych jest możliwy poprzez e-mail: aleksander.jaszczolt@fzj-solution.pl;
3. Państwa dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu prowadzenia korespondencji z Państwem oraz w celu, dla którego zostały nam udostępnione;
4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do prowadzenia z Państwem korespondencji na dany temat, a po tym czasie przez okres wymagany obowiązkami nałożonymi na administratora przepisami prawa. W zakresie ewentualnej wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych dane będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody lub zaprzestania działalności, której zgoda dotyczy;
5. Po zakończeniu przetwarzania dane osobowe nie będą przetwarzane w innym celu niż pierwotny cel przetwarzania;
6. Odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być:

– podmioty, którym Administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych;
– podmioty uprawione do dostępu do danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
7. Osoba, której dane są przetwarzane w granicach określonych w RODO ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych, a w przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych – prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem”;

8. Dane zebrane przez Administratora nie podlegają zautomatyzowanym procesom decyzyjnym, a tym samym nie są profilowane;

9. Podanie Danych przez osobę której dane dotyczą jest dobrowolne jednakże bez ich podania Administrator nie będzie mógł świadczyć niektórych usług w pełnym zakresie.